Телефон / Факс
+359 335 99069
Телефон
+359882603811, +359885322249, +359889839027

Данни за фактуриране
Фирма/Име:
Адрес:
ДДС-номер:
БУЛСТАТ:
М.О.Л:
Адрес за кореспонденция (ако е различен)
Пощ. код:
Улица:
Телефон:
Е-mail:
Гр./с.:
Получател:
Факс:
Адрес за доставка
Имена:
Адрес:
Телефон:
Моб.тел.:
Желана дата на доставка:
Метод на плащане:
Транспорт:

Артикул (Забележка) Дебелина (cm) Количество (m3)